Vi brinner för att göra mer plats för den vilda naturen och de vilda djuren i Sverige och Europa. Samtidigt utforskar vi nya sätt att skapa inkomster för det lokala samhället. 

Rewilding area: Norrbotten

Den nordligaste delen av svenska Sápmi är unikt för Europa med enorma ytor väglöst, oexploaterat land. Det är också ett av Rewilding Europes åtta prioriterade rewilding areas, och därmed centralt i vår verksamhet. 

Här finns uråldriga skogar, fjäll, glaciärer, älvar och våtmarker som har bevarats tack vare den samiska kulturens försiktiga naturanvändning. Renens årstidsvandringar och flera oreglerade älvar formar fortfarande landskapet, och stora områden är skyddade.

Trots detta hotas natur- och kulturvärden av exploatering för industriellt skogsbruk, gruvdrift, vattenkraft och vindkraft. På sina håll kan även oförsiktig jakt reducera viltstammar och skapa en natur i obalans.

Rewilding innebär att avvärja hoten och skapa nya, alternativa möjligheter för en hållbar utveckling i samklang med naturen. Vårt arbete i Norrbotten har följande huvudsakliga fokus:

ÄLVARNA
Vattenkraften är viktig, men det finns många onödiga barriärer som kan tas bort så att vattnet återigen kan ge liv åt landskapet. Då kan lax och havsöring återta förlorad terräng och vandra fritt mellan havet och lekområdena i bäckar och åar.

Bävern är en viktig art som skapar livsmiljöer för många andra när den bygger sina dammar. De skapar öppna vattenytor, bromsar vattenflöden, fångar sediment och skapar död ved. Detta gynnar många insekter, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och utter. Vi kommer också arbeta för att skogsbruket ska ta mer hänsyn till vattnets livsmiljöer och flöden.

RENARNA
Renen är en nyckelart som genom sitt bete formar landskapet, håller markerna öppna och gynnar lågväxande växter, vilket i sin tur bidrar till en större artrikedom. Under vinterhalvåret är renen beroende av lavrika, intakta skogar. 

En gång i tiden vandrade renen obehindrat från Bottenviken till Atlanten, i dag möter den många hinder på vägen i form av skogsbruk, gruvor, vägar och annan infrastruktur. För ett mera ren- och naturanpassat skogsbruk behövs större intervall mellan avverkningar, ändrat hyggesbruk, ingen kvävegödsling, stopp för plantering av den främmande contortatallen, samt skydd av all kvarvarande gammelskog.  Rennäringen är en central bärare av samisk kultur och traditionell kunskap.

ROVDJUREN
Rovdjuren spelar en viktig roll i naturen genom att påverka bestånden av bytesdjuren och hur dessa utnyttjar landskapet. Resterna från rovdjurens måltider ger mat till många andra djurarter, såsom fjällräv, örnar och korp. Samtidigt har rovdjuren stor påverkan på renskötseln. Rewilding innebär att försöka hitta nya lösningar för att underlätta samexistensen mellan rennäringen och rovdjuren.

KLIMATUTMANINGEN
Rewilding innebär klimatanpassning. Norra Sverige påverkas i stor grad av klimatförändringarna. Ett storskaligt, industriellt skogsbruk förvärrar klimateffekterna och leder till svårigheter för rennäringen. Den enda långsiktiga lösningen är att ge plats till så naturliga system som möjligt med intakta naturavsnitt, restaurering av skadade miljöer och ett klimat och naturanpassat utnyttjande av naturen, speciellt skogarna.

NYA INKOMSTMÖJLIGHETER
Rewilding skapar alternativ till  destruktiv exploatering av naturen och erbjuder nya möjligheter till inkomster av naturen som samtidigt bidrar till dess skydd och återställning. Olika typer av naturturism är ett givet exempel. Men rewilding kan också innebära ett bättre och mera effektivt utnyttjande av naturresurserna. Detta kan gälla fiske, jakt, rennäring, olika skogsprodukter och mattraditioner.

Världsarvsområdet Laponia med omgivningar valdes ut som ett av Rewilding Europes åtta rewilding areas, efter en omfattande nomineringsprocess. Nomineringen följdes av noggrann research och lokalt förankringsarbete under flera år.